> روزشمارمحرم


3 شعبان 60 هجري

رسيدن نامه‌اي از کوفيان به دست امام حسين (ع).

منبع :  مجله در سوگ عاشورا       

 10 رمضان 60 هجري

رسيدن نامه‌اي از کوفيان به دست امام حسين (ع)

منبع :  مجله در سوگ عاشورا       

 15 رمضان 60 هجري

رسيدن هزاران نامه دعوت به دست امام حسين (ع)

منبع :  مجله در سوگ عاشورا