> روزشمارمحرم


15 رمضان 60 هجري

فرستادن مسلم بن عقيل به کوفه جهت بررسي اوضاع و احوال.

منبع :  مجله در سوگ عاشورا       

 5 شوال 60 هجري

ورود مسلم بن عقيل به کوفه و استقبال مردم از وي.

منبع :  مجله در سوگ عاشورا       

 11 ذيقعده 60 هجري

نامه نوشتن مسلم بن عقيل در کوفه با چهارهزار نفر، سپس پراکندگي آنان از دور مسلم.

منبع :  مجله در سوگ عاشورا